Terugblik fractie Heemsteedse VVD

Nu het zomerreces is gestart kijkt de fractie van de Heemsteedse VVD terug op een intensieve periode. Binnen de gemeente Heemstede ligt de nadruk voor de zomer normaliter op het vaststellen van de kadernota, maar dit jaar ging ook veel aandacht uit naar asielopvang.

Kadernota 2024-2027

De Heemsteedse VVD heeft ingestemd met de kadernota die is gepresenteerd voor 2024-2027. Deze kadernota bevat voorstellen voor de financiële en beleidsmatige kaders voor de meerjarenbegroting en de kaders voor investeringen. Opvallend is dat vanaf het jaar 2024 een doorlopend financieel tekort wordt verwacht. De belangrijkste oorzaken zijn prijsstijgingen, gewijzigde bijdragen van het gemeentefonds en oplopende rentekosten. Als Heemsteedse VVD zijn we voorstander om de kwaliteit van onderhoud, inrichting en dienstverlening in onze gemeente hoog te houden. Heemstede ontkomt er dan helaas niet aan om de OZB licht te verhogen en meer in lijn te brengen zoals de omliggende gemeentes de tarieven hanteren. We steunen dit, in de wetenschap dat er aan andere structurele bezuinigingen wordt gewerkt voor de verdere jaren. De Heemsteedse VVD blijft de financiële ontwikkelingen nauwgezet volgen, want een verder tekort dreigt voor toekomstige jaren als de aangekondigde verlaging van de landelijke bijdrage uit het gemeentefonds wordt doorgezet. Financieel duurzaam beleid blijft ons speerpunt, omdat we geloven dat dit nodig is voor een zelfstandige toekomst van onze gemeente.


Regioplan voor asielopvang

Daarnaast heeft de Heemsteedse VVD, net als een meerderheid van onze gemeenteraad, ingestemd met het regioplan voor asielopvang. Daarmee committeren wij ons aan de opvang van (voorlopig) 108 asielzoekers in Heemstede. Het gesprek over asielopvang werd al snel concreter toen het college aankondigde een concept-koopovereenkomst voor een woonhuis aan de Heemsteedse Dreef te hebben gesloten. In diverse bijeenkomsten hebben wij onze zorgen uitgesproken over deze specifieke locatie voor asielopvang. Die zorgen hadden enerzijds betrekking op het tempo waarmee dit plan voor het zomerreces moest worden afgerond, waarbij communicatie met omwonenden onder druk stond. Anderzijds hebben we veel zorgen over de financiële en juridische risico’s die ontstaan in de constructie waarbij onze gemeente zelfstandig het pand koopt en dat vervolgens verhuurt aan het COA. 


Opvang minderjarige asielzoekers Heemsteedse Dreef

Wij hebben het college geadviseerd om in september, of als er meer tijd nodig is later in het jaar, terug te komen bij de raad met een goed onderbouwd financieel voorstel met antwoorden op de openstaande vragen. Helaas wilde het college per se binnen 4 weken deze aankoop doorzetten. Hierdoor konden we niet anders dan tegen dit voorstel te stemmen. Met een krappe meerderheid, van 11 tegen 10 stemmen, heeft de gemeenteraad als geheel wèl voorgestemd. De voorbereiding voor asielopvang op deze locatie is dus door het college in gang gezet. Wij blijven dit onderwerp uiteraard volgen, omdat wij het belangrijk vinden dat omwonenden structureel en actief worden betrokken bij de vervolgstappen.