Kadernota Bloemendaal

De VVD heeft een aantal thema’s geformuleerd waarvan wij vinden dat de gemeente zich op focussen en die voor onze inwoners belangrijk zijn. Dit zijn Veiligheid, Groene omgeving, Sport & cultuur en Ondernemendheid. Deze thema’s komen stuk voor stuk terug in de kadernota (en dus ook de plannen voor volgend jaar), dus wij zijn dan ook zeer tevreden met deze kadernota.

Laten we ze per thema even doornemen;

Veiligheid; dit blijft een continue focus, daarom zijn wij ook blij met de stappen die de Veiligheidsregio Kennemerland maakt met het professionaliseren van de samenwerking. Maar ook veiligheid dichter bij huis; in het verkeer (zie bijvoorbeeld de aandacht voor de Zeeweg), en veiligheid op het strand die weer onder druk staat. Daar vragen wij echt extra aandacht voor.

Groene omgeving; inwoners waarderen de groene en dorpse omgeving als bijzonder goed in onze gemeente. Dat willen wij zo houden. Dat vraag om een continue afweging tussen verder bouwen versus het behouden van die groene omgeving. Wij zijn ons er bewust van dat ook Bloemendaal moet bouwen en daarom hebben we de woonvisie ook gesteund, maar we zullen altijd ook de inpassing in de omgeving meenemen en de belangen van de huidige inwoners behartigen. Wij willen het groene en dorpse karakter niet opgeven.

Sport & cultuur; wij zijn blij met ondersteuning die gemeente biedt aan sportclubs en andere instellingen, in het verleden maar ook nu weer. Zie bijvoorbeeld het Sportfonds dat recent is aangekondigd, en bijvoorbeeld de voetbalvelden in Vogelenzang, een vitale en gezonde gemeente kan niet zonder sport en cultuur

Ondernemendheid; winkels en ondernemers vormen het hart van goede voorzieningen in de verschillende dorpskernen, dat moeten we niet vergeten. Ook daarom moeten we ervoor blijven zorgen dat onze winkelstraten er goed bij liggen en aantrekkelijk zijn, dit is nog specifiek besproken tijdens de behandeling van de kadernota.  De VVD wil blijvend aandacht voor ondernemers.

Financiën;

De kadernota vormt ook het financiële raamwerk voor komend jaar. De gemeentefinanciën staan er op dit moment goed voor. Zeker vergeleken met gemeentes om ons heen. Maar, er zijn ook wel degelijk zorgen en aandachtspunten, namelijk de toekomstige schuldpositie. De huidige schuldenlast van de gemeente is ruim binnen alle marges. Het terugkerende probleem is wel de toekomstige schuldenlast als gevolg van de investeringsagenda, en dalende inkomsten vanuit het Rijk. Zowel voor de onderwijshuisvesting als voor de sociale woningbouw zal veel geld geleend moeten worden. De rentelasten en afschrijvingen hiervoor zullen drukken op de jaarlijkse begroting en dus de ruimte voor nieuw beleid in de komende jaren beknotten. Wat de VVD betreft moet hier een beter plan voor komen; wanneer doen we nou wat en hoe gaan we dat financieren. Dan kunnen we sturen en keuzen maken. En onze eerste keuze ligt dan zeker niet bij lastenverzwaring voor de inwoners.

Eelke van Tienhoven

Commissie Bestuur & Middelen