Update Heemsteedse asielopgave

Op maandagavond 26 juni hebben veel inwoners uit Heemstede ingesproken in de commissie samenleving. De aankoop van een woonhuis ten behoeve van de opvang van AMV’ers op de hoek van de Bachlaan en de Heemsteedse Dreef stond centraal.


Vanwege het grote aantal insprekers en de nog openstaande vragen vanuit diverse politieke partijen is door de commissie samenleving besloten om een extra vergadering in te lassen op donderdag 6 juli. Via deze weg bedankt de Heemsteedse VVD nogmaals alle insprekers voor de uiteenlopende zienswijzen, zowel over zorgen omtrent de aankoop van dit specifieke woonhuis alsmede de vaak breed geformuleerde oproep om ons als Heemsteedse gemeenschap in te zetten voor de opvang van mensen in nood.

 

De Heemsteedse VVD heeft, net als een meerderheid van onze gemeenteraad, ingestemd met het concept-regioplan voor asielopvang. Daarmee committeren wij ons aan de opvang van (voorlopig) 108 asielzoekers in Heemstede. Echter, als partij hebben wij ons ook al herhaaldelijk uitgesproken voor rust in dit dossier. Wij zijn ervan overtuigd dat de opgave complexer en groter is, dan enkel met de aankoop van woonhuizen op te lossen. Met de aankoop van bovengenoemd woonhuis vervullen we bovendien slechts zo’n 20-25% van onze opgave.

 

Rust stelt ons in staat om zorgvuldige afwegingen te maken, waarbij we ruimte bieden aan zorgen van inwoners, draagvlak kan groeien en ook reeds ingezette processen een kans krijgen. Die rust en zorgvuldigheid zoeken we op 3 vlakken:

  • Zorgvuldiger met inwoners en omwonenden spreken over een eventuele inpasbaarheid van (een deel van) de opgave in het woonhuis op de hoek van de Bachlaan en de Heemsteedse Dreef.
  • Het concept-regioplan éérst op 18 juli in de regio bespreken en vast stellen, alvorens zelf direct uit eigen middelen aankopen te doen. Er is voor inwoners en raadsleden nog geen vastgesteld stuk dat de aanpak in de regio beschrijft, duidelijkheid geeft over hoe andere gemeenten hun opgave invullen en welke samenwerkingsafspraken denkbaar zijn als gemeenten niet zelfstandig uit hun opgave komen.
  • Een aanpak hanteren die een betere balans geeft tussen tijdig informeren van belanghebbenden enerzijds en het realiseren van voorzieningen. Een zorgvuldige aanpak aan de voorkant zal ongetwijfeld leiden tot versnelling bij toekomstige beslissingen in dit dossier. Het vergroot draagvlak onder inwoners en stelt Heemstede uiteindelijk in staat om passende opvang voor meer mensen in nood te realiseren.

 

Wij volgen dit dossier kritisch en blijven luisteren naar uw zienswijzen. U kunt altijd contact zoeken met onze fractie, rechtstreeks via raadsleden of via info@heemsteedsevvd.nl.