Algemene beschouwingen: Raad Bloemendaal stelt begroting 2023 vast

We kijken vooruit! En maken stappen voorwaarts! De laatste algemene beschouwingen waren voor de verkiezingen en bevatten een terugblik naar wat we hadden bereikt en een beschrijving van onze plannen voor de volgende periode; een kijkje vooruit.

Inmiddels zitten we in een nieuwe periode van 4 jaar met een nieuwe samenstelling, zowel qua raad- met maar liefst 11 nieuwe raadsleden! -, als een nieuw college. De opstart naar een nieuw college was wat chaotisch, maar het is gelukt om nog voor de zomer een college te installeren waarbij we -mede om de snelheid - gebruik hebben gemaakt van het coalitieakkoord dat er al lag. Dit toont dat we graag zaken, SAMEN oppakken.

We zijn voortvarend aan de slag gegaan voor Bloemendaal met een nieuw college van D66 en PvdA. Dat bevalt goed. Er wordt goed samengewerkt en het college straalt enthousiasme uit om de uitdagingen die op hun pad komen aan te gaan en op te lossen. Op het gebied van RO en Grond, Sport & cultuur en veiligheid wil de VVD graag stappen zetten, daarover straks meer.

Sinds de verkiezingen plaatsvonden en het coalitieakkoord is goedgekeurd, is er wel een heleboel aan de hand, in de wereld en in Nederland. De oorlog in de Oekraïne die uitbrak en de energiecrisis versterkte. De vluchtelingen uit Oekraïne die ook in grote getalen naar Bloemendaal kwamen en die zowel bij burgers thuis, als door de gemeente, goed zijn opgevangen. En de inflatie en gestegen loonkosten. De discussie over uitstoot van stikstof en het effect op bouwen, die ook ons raakt omdat we nu eenmaal voor een groot deel aan natura2000 gebieden grenzen. En last but not least: de toename van het aantal te plaatsen  asielzoekers en nieuwe Bloemendalers.

Graag kijken we nu met u vooruit. Een collegeplan is in de maak, dus de nieuwe plannen zitten nog niet in de meerjarenbegroting.

Het is en blijft een feit: heel veel gaat goed in Bloemendaal en veel Bloemendalers zijn tevreden. Iedereen wil in Bloemendaal wonen, hoe mooi is dat. Maar Bloemendaal is niet alleen een woongemeente, we zijn ook steeds meer een recreatie gemeente geworden, ook voor de omliggende gemeentes. En alhoewel heel veel goed gaat, en we fantastische sport en cultuur voorzieningen hebben zoals bibliotheek, muziekschool en Caprera, is er altijd ruimte voor verbetering!

Helaas heeft de gemeente niet op alle onderwerpen eigen zeggenschap, veel wordt ook door andere overheden bepaald. Een onderwerp waarop we wel eigen zeggenschap hebben is RO.

De omgevingswet is weer uitgesteld, maar zal er ooit toch komen. Het wordt een uitdaging om de bestaande bestemmingsplannen in de nieuwe wet vorm te geven, samen met een gezonde dosis nieuwe plannen. Wij wonen in een groene omgeving met villagebieden en schitterende landgoederen. Dit willen wij zo houden. We zijn terughoudend met splitsen van woningen in de villagebieden en op landgoederen. We willen geen groen opofferen voor nieuwbouw. Nieuwe ontwikkelingen moeten dus met zorg worden ingepast, met draagvlak bij de omwonenden.


Nu willen we ingaan op een aantal projecten:

De VVD vindt dat de lopende en goedgekeurde projecten zoals Dennenheuvel en Park Vogelenzang in Bennebroek nu snel ten uitvoer moeten komen. We vragen ons af wat de recente stikstof uitspraak voor effect op deze projecten heeft. We volgen Vitaal Vogelenzang op de voet. En ook de plannen met de Plantage in Vogelenzang.

De gemeente is in gesprek over de Albert Heijn in Bloemendaal. Wij zijn voor een renovatie met een bescheiden toevoeging van maximaal 2 lagen aan appartementen. Als er mogelijkheden zijn voor uitbreiding van de oppervlakte van de supermarkt, zouden wij daar een voorstander van zijn. Een gezonde winkelstraat heeft voldoende supermarkten. Naast de AH is er ook de oudste supermarkt Rutte, die nu 100 jaar bestaat!

Ook is er overleg over de invulling van Duinlust. Wij vinden dat er een oplossing moet komen. Wij hebben alleen moeite met splitsing van het hoofdgebouw.

In de plannen zit natuurlijk al voor 1/3 aan nieuwe sociale woningen. Maar de VVD wil ook graag in overleg met de woningbouwverenigingen kijken of de huidige voorraad kan worden verdicht. Zoals bij de Witte Hond in Vogelenzang is gebeurd.

 


Cultuur

Caprera is dit jaar heel succesvol geweest, en staat op eigen benen en is wat ons betreft een mooi voorbeeld hoe een culturele instelling zelfstandig kan zijn. We willen dat de

Muziekschool ook nog lang blijft bestaan, maar de VVD maakt zich zorgen dat dat met deze constructie met ambtenaren in dienst van de gemeente niet lang levensvatbaar is. We moeten dus zoeken naar een oplossing voor de toekomst in lijn van wat we met Caprera hebben gedaan.

 

Bloemendaal moet verduurzamen en op termijn van het aardgas af. Samen met bewoners kijkt de gemeente wat haalbaar en betaalbaar is. Het gemeentehuis gebruikt alvast geen gas, en heeft energielabel A. Daar zijn wij trots op.

 

Verder wil de VVD nog aandacht vragen voor 2 belangrijke thema’s: veiligheid en sport.

veiligheid

Belangrijk is dat onze boa’s zichtbaar zijn. We krijgen meer meldingen over hangjongeren, die zich misdragen, overal in de gemeente. Dat draagt niet bij aan de beleving van veiligheid. Recentelijk nemen de inbraken weer toe, dit vergt continue aandacht van de driehoek.

Ook verkeersveiligheid hoort hierbij, we moeten blijven inzetten op veiligheid rondom scholen en doorgaande routes naar scholen en sportclubs. Daarom zijn wij blij met plan voor de Hartenlustlaan bij de voorstellen.

 

sport

De VVD hecht veel belang aan sport, voor jong en oud, heel Bloemendaal beweegt is ons motto! We zien steeds meer sporters in de openbare ruimte, bij het gemeentehuis en op straat. Dit geeft wel eens overlast dus moeten we daarin allemaal een beetje geven en nemen.

De rijkdom aan sportverenigingen juicht de VVD toe. Gelukkig staan ze voor het overgrote deel op eigen benen, en dat willen we zo houden. De VVD wil voorkomen dat door de energiecrisis sporters moeten afhaken vanwege te hoge kosten.

 

Terug naar de begroting. Voor ons ligt in ieder geval weer een sluitende begroting en graag wil de VVD alle ambtenaren die hieraan hebben bijgedragen in de voorbereiding en bij het beantwoorden van al onze vragen, heel hartelijk bedanken.

Zoals eerder gezegd; er komen een hoop uitdagingen op Bloemendaal af. Dat vertaalt zich in deze begroting in meer investeringen en stijgende kosten. De VVD begrijpt dat de gemeente steeds meer taken krijgt en daar middelen voor moet hebben, maar wij willen ook altijd kritisch blijven kijken naar de uitgave-kant. Zeker in tijden dat de inwoners de broekriem moeten aanhalen is het ook een taak van de gemeente om kritisch naar de eigen uitgaven te kijken. We kunnen gewoon niet alles tegelijk. En met de uitwerking van het collegeprogramma zal de VVD hier zeker op gaan toetsen. Er zal altijd een afweging moeten plaatsvinden tussen het in stand houden van de gemeentelijke voorzieningen en wat het onze inwoners mag kosten.

Daarom willen wij:

  • Een plan van het college om de overschrijdingen in het sociaal domein beter onder controle te houden, daar zal de VVD op monitoren;
  • Maximale inzet van het college om het Integraal Huisvestings Plan (IHP) te temporiseren en niet zomaar aan elk verzoek van schoolbesturen te voldoen. En daarnaast bij de scholen veel meer in te zetten op multifunctionaliteit;
  • Er is een hoop gesproken over FTE uitbreiding maar na de uitgebreide toelichting van het college zien wij op dit moment wel de noodzaak van deze uitbreiding in, gezien de toegenomen taken.
  • De VVD baalt van het feit dat door de toegenomen juridificering en hoeveelheid vragen nu weer meer mensen nodig zijn.

De VVD vindt het niet leuk maar in de begroting zit een ozb verhoging. Dit is helaas onontkoombaar. We zijn een nadeel gemeente: het rijk vindt dat we de belasting zelf kunnen heffen op grond van de hoge waardes van de huizen, en het rijk blijft ons dus elk jaar verder korten. Dit moeten we opvangen. Ook zijn we een a-typische gemeente met onze 5 kernen die ver uit elkaar liggen en elk met hun eigen identiteit. Daarnaast moeten we investeren in extra personeel vanwege de extra taken die de gemeente heeft gekregen en er zijn forse investeringen nodig in de huisvesting van onze scholen.

We hebben met de coalitie het initiatief genomen om de voorgestelde verhoging van de ozb te drukken door andere heffingen te verhogen. De verhoging van de heffingen komt globaal overeen met de korting van het rijk op grond van de woningwaardes. We komen met de coalitie met een amendement en we verheugen ons dat het op veel bijval in de raad kan rekenen.

En tot slot even een spiegel op onszelf gericht. Ondanks dat er maar liefst 11 nieuwe raadsleden zijn, waarvan ik er 1  ben, valt het ons op dat er een verruwing plaatsvindt. Niet alleen landelijk, maar ook in Bloemendaal. Niet alleen in de raad zelf, maar ook op social media en met meldingen tav integriteit door raadsleden gericht op andere raadsleden. De VVD doet daar niet aan mee. We staan achter de integriteitscommissie die in de Bloemendaalse situatie hard nodig is.

De VVD pleit ervoor dat we op basis van het coalitieakkoord - dat wel haast een raadsakkoord is, gesteund door de meeste partijen- SAMEN besluiten nemen in de raad, voor onze inwoners, voor Bloemendaal.

 

We gaan nu SAMEN vooruit en aan de slag.

 

Uitgesproken door Albertine Zoetmulder en Eelke van Tienhoven

10 november 2023