Algemene Beschouwingen Begrotingsraad

De bijdrage van de Heemsteedse VVD tijdens de algemene beschouwingen op 4 november 2021.

Het college van Heemstede heeft de begroting van 2021 vastgesteld.De begroting is sluitend (in ieder geval tot het jaar 2025) en ziet er relatiefgezond uit. De sluitende begroting is mede te danken aan o.a. de inkomsten van derijksuitkering vanuit Den Haag. Wat dat betreft zijn we afhankelijk van hetgeenDen Haag van plan is. Hopelijk komt het nieuw te vormen kabinet niet terug opde uitkering, die in het vooruitzicht ligt voor volgend jaar. Op het moment datmen daar op terug komt hebben we als gemeente een groot probleem, eenprobleem dat voelbaar zal worden voor onze inwoners. De VVD Heemstede isechter positief ingesteld en gaat ervanuit dat dit scenario zich niet voor zaldoen.

We missen net als vorig jaar de ambitie van dit college en zien nog steeds dedynamiek van het doorschuiven en de traagheid in belangrijke dossiers. Iknoem er een paar; Manpadslaan, nieuw afvalbeleid en de woonvisie.Vooruit kijken is een groot goed in de politiek, plannen maken om je doelen enambities te realiseren en draagvlak creëren onder onze inwoners om je keuzeste kunnen verantwoorden. Als het aan de VVD Heemstede ligt houden we vastaan deze strategie en gaan we ervanuit dat wij in de lead zullen zijn in maart2022.

Bij de afgelopen raadsvergadering stond het Wegcategoriseringsplan op deagenda. Mooi om te zien dat de raad eensgezinds is; we willen veiligheid enleefbaarheid op en rondom onze wegen die door Heemstede lopen. Zoals iktoen heb aangekondigd komen wij met twee moties. De eerste motie genaamdFlitspalen, roept het college op de mogelijkheid te creëren om flitspalen teplaatsen in ons dorp om zo de verkeersveiligheid en leefbaarheid te vergroten.Je kunt ons inziens wel de wegen anders in gaan richten, maar als je niets doetaan handhaving, verandert er ook niets in het gedrag van weggebruikers enzullen zij zich ook niet houden aan de door ons opgestelde regels.De tweede motie vraagt het college actie te ondernemen om in aanloop van denieuwe weginrichting, nu al de 50 km borden te vervangen door 30 km bordenin navolging van de gemeente Amsterdam.

Ik ga er vanuit dat de eensgezindheid van deze raad zal doorwerken in hetaannemen van onze moties.

Ik dank u voor uw aandacht.
Michel Radix
Fractievoorzitter Heemsteedse VVD