Samen de uitdagingen in Bloemendaal aangaan

Geachte collega’s, geacht college, geachte luisteraars,

Allereerst wil ik graag het voltallige gemeentebestuur en de ambtenaren bedanken voor hun inzet en voor de resultaten die zijn behaald.

Vorig jaar begon ik deze beschouwingen met te benoemen dat het gekke tijden waren en sprak ik u noodgedwongen nog digitaal toe en beklaagde mij dat het als volksvertegenwoordiger geen pas geeft om niet in directe verbinding te kunnen staan met je omgeving, je achterban en de inwoners van Bloemendaal.

We zitten nog steeds in een gezondheidscrisis, die zeker nog niet voorbij lijkt, maar gelukkig zitten we hier vandaag wel in de raadszaal al is het op 1,5 meter en konden we de afgelopen maanden wel bij elkaar komen. Wij als raadsleden maar ook met onze burgers. Dat is een lichtpuntje.

Er zijn bijna 4 jaar voorbij van deze raadsperiode, dus het is tijd om stil te staan bij wat we hebben bereikt met elkaar.  

In de afgelopen periode hebben we als VVD, samen met de coalitie en het grotere deel van de gemeenteraad hard gewerkt om goede besluiten te nemen voor Bloemendaal en de Bloemendalers.

Bloemendaal is een sterke en bovenal zelfstandige gemeente gebleven. De RUST is teruggekeerd door langlopende conflicten op te lossen en goed samen te werken. De gemeentelijke financiën zijn op orde gehouden (daarover zo meer) en de brede dienstverlening aan onze inwoners wordt nog altijd hooggewaardeerd. 

Onze inwoners dragen zelf ook bij aan een betere gemeente. Vier jaar geleden wezen we er nog op dat mensen goed hun afval scheidden zonder dat we drastische maatregelen hebben hoeven inzetten. Dat vinden we nu al heel gewoon, getuige de vele plastic zakken die we in de straten zien hangen op de inzameldagen.

Maar nu valt op dat het grotere thema duurzaamheid leeft bij de inwoners. Veel mensen komen af op de informatieavonden over duurzaamheid, en we horen steeds vaker dat mensen hun huis isoleren, of al verdergaande maatregelen hebben genomen, en elektrisch rijden of dat overwegen.

We hebben deze jaren ook weer verder geïnvesteerd in het rioolstelsel, ons wegennet en ons openbaar groen. Goede zorg voor iedereen die het nodig heeft, jong en oud, is het uitgangspunt en ook aan verdere verbetering van verkeersveiligheid is hard gewerkt. Er is aandacht voor de huisvesting van scholen, onze maatschappelijke instellingen, ondernemers, sport en cultuur.

Wat betekent dit nu eigenlijk per dorpskern?

In Bennebroek is het servicepunt behouden, is de Bennebroekerlaan opnieuw ingericht, komt een nieuwe brandweerkazerne, is de weg vrij voor de ontwikkeling van Park Vogelenzang met een mooie mix aan woningen in het groen.

In Vogelenzang is met input van de omwonenden de Vogelenzangseweg opnieuw ingericht volgens de laatste normen van veilig verkeer. Het dorpshuis heeft een impuls gekregen en er is hard gewerkt aan het project Vitaal Vogelenzang dat voorziet in nieuwe woningen en betere sportvoorzieningen.

In Aerdenhout is veel aandacht geweest voor verbetering van verkeersveiligheid, met name ook bij de voetgangersoversteekplaatsen en wordt samengewerkt met scholen om specifieke knelpunten op te lossen. Ook het maaibeleid, denk aan de bermen, is in samenwerking met inwoners verbeterd.

In Overveen is het project Vijverpark afgerond, wordt een nieuw HOED gerealiseerd en wordt de muziekschool toekomst bestendig gemaakt. We hebben gestreden om het groen te behouden maar helaas wordt er zonder draagvlak toch op Blekersveld gebouwd. We hebben daarbij gevraagd om een betere onderbouwing bij het plan, en hebben daarmee het belang aangezet van een goede ruimtelijke ordening voor onze inwoners vanuit onze kaderstellende rol.

In Bloemendaal is op verschillende plaatsen het openbaar groen gered van tijdelijke woningbouw, zijn de Kinheimweg en de Iepenlaan opnieuw ingericht in combinatie met rioleringsprojecten. Tevens is het bestemmingsplan Dennenheuvel onherroepelijk geworden en zullen daar in de komende jaren 83 woningen worden gebouwd met 1/3 deel sociale woningbouw.

In Bloemendaal aan Zee is de veiligheid op en rondom het strand versterkt door te blijven investeren in de Reddingsbrigade, is meer ruimte voor het familiestrand en is een uniek zonnepark gerealiseerd. Bovendien is ruimte geboden aan jaarrondpaviljoens en aan is medewerking verleend aan nieuwe ontwikkelingen aan de kop van de Zeeweg.


Dit alles hebben we alleen kunnen bereiken door goede samenwerking met andere politieke partijen, door goed te luisteren naar alle belanghebbenden en open te blijven staan voor verschillende inzichten. Goed voor elkaar, dat was ons motto!

 

Terug naar de financiën.

Voor het jaar 2022 is de begroting in balans. Voor de middellange termijn, mogelijk al vanaf 2023 is er echter zwaar weer, met donkere wolken op komst. Dit komt omdat het rijk heeft aangekondigd om de inkomsten die gemeentes krijgen uit het gemeentefonds op een andere manier te verdelen.

Per saldo wordt Bloemendaal zwaar gekort door Den Haag, wij zijn een zogenaamde nadeelgemeente. Het gaat om een nadeel van 350.000 euro in 2023. Dit nadeel loopt in een aantal jaren op naar 1,7 miljoen euro per jaar. Dat baart ons zorgen.

Deze korting staat eigenlijk helemaal los van of wij een te dure huishouding hebben of niet. Deze korting vanuit de Rijksoverheid is puur bedoeld om de verdiencapaciteit van de gemeente, onze huizen zijn nu eenmaal relatief veel waard, ook daadwerkelijk te benutten bij het genereren van inkomsten voor de gemeente. Dat is nog niet alles, omdat Bloemendaal een strandgemeente is wordt ze geacht extra inkomsten te kunnen genereren, ook dat levert een extra korting van het rijk op.

In deze begroting valt op dat ondanks de voorziene kortingen er toch zwaar wordt geïnvesteerd in de ambtelijke organisatie. Dit heeft alles te maken met het feit dat het rijk steeds meer taken bij de gemeente neerlegt omdat die geacht wordt het dichtst bij de burger te staan en zaken het beste kan oppakken. De gemeente wordt bovendien van dienstverlener pur sang ook steeds meer een partner van de inwoners en bedrijven. Mensen willen meedoen meedenken en beslissen en dat vereist de nodige investeringen in personeel.

De organisatie is ook het visitekaartje naar de inwoners. Als mensen bij een bouwaanvraag professioneel worden behandeld houden ze daar een positief oordeel naar de gemeente aan over. Dat vindt de VVD heel belangrijk.

Dat we zo ernstig gekort worden, dat de middellange begroting negatief wordt, daar worden we echt niet vrolijk van. Wat moeten we hieraan doen?

Juist omdat we zwaar weer tegemoet gaan, willen wij als VVD benadrukken dat samenwerken extra belangrijk is. We moeten de handen ineenslaan, ook in deze raad en harde persoonlijke tegenstellingen die soms worden opgeworpen, naast ons neerleggen. De VVD ziet het als een enorme uitdaging om dit samen op te lossen. Samen met de gemeenteraad en samen met de inwoners. Wat doen we goed, waar kan het beter, wat doen we nog wel, wat mag dat kosten en waar kunnen we beter mee stoppen of het anders gaan doen.

De VVD wil daarom opnieuw pleiten voor een Raadsakkoord waarin we samen de uitdagingen aangaan. We zijn geen tegenstanders, maar collega’s, in dienst van de inwoners van Bloemendaal. Natuurlijk is dit niet eenvoudig, en zal het sluiten van zo’n akkoord extra inspanningen vergen. Deze keer hopen we echt dat we het met zijn allen kunnen doen en dat de partijen die het de vorige keer niet eens wilden bespreken, nu om tafel willen komen zitten. Natuurlijk betekent dat, dat we allemaal zullen moeten geven en nemen.

De VVD is daartoe bereid.

En als we dan een krachtig bestuur van Bloemendaal hebben, kunnen we van daaruit met ons volle verstand stappen zetten in het samenwerken met de andere gremia, ook buiten de gemeente. De VVD gelooft erin dat we door goed samen te werken, juist zelfstandig kunnen blijven op die terreinen waar dat essentieel is. Dat zijn wat ons betreft Financiën, voorzieningen en ruimtelijke ordening. Deze zijn alles bepalend voor hoe Bloemendaal functioneert en hoe Bloemendaal eruitziet.

Dit brengt mij tot het neerleggen van de speerpunten voor de VVD die wij graag zouden zien worden opgenomen in een raadsakkoord, voor de volgende periode.

Bloemendaal moet bestuurlijk zelfstandig blijven. Wij willen een doelmatig, zorgvuldig, transparant en communicatief bestuur.

Bloemendaal scoort hoog (een 8) op het gebied van dienstverlening. Dit moet minimaal zo blijven. Naast het gemeentehuis in Overveen willen wij dat het servicepunt in Bennebroek openblijft.

Samenwerken in de gemeenteraad is voor de VVD de norm. Alleen met een constructieve raad kunnen we voor de bewoners het verschil maken.

Wij wonen in een groene omgeving met villagebieden en schitterende landgoederen, dit willen wij graag zo houden.

Wij offeren geen groen op voor nieuwbouwlocaties. Nieuwbouw kan alleen ter vervanging van bestaande bebouwing. Verdichting kan daarbij wel, waarbij we heel terughoudend zijn met het splitsen van woningen.

Je veilig kunnen voelen in je eigen omgeving is essentieel voor al onze inwoners. Wij blijven inzetten op zichtbare wijkagenten, voldoende BOA’s en steun aan buurtinitiatieven.

Bloemendaal moet verduurzamen en op termijn van het aardgas af. Samen met bewoners kijkt de gemeente wat haalbaar en betaalbaar is. Landelijke doelen staan vast, maar de manier waarop is aan de inwoners.

Zorg op maat is het uitgangspunt. Er zijn volwassenen en kinderen die extra hulp of zorg nodig hebben. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid onze inwoners gepaste en efficiënte zorg te bieden.

Er is een toenemende druk op de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. De VVD wil dat de gemeente met de regio een lange termijnvisie op verkeer ontwikkelt. Waar mogelijk gaat de maximumsnelheid in de woonwijken naar 30 km per uur. [Motie Hartenlustlaan veilig]

De vijf dorpskernen vormen gezamenlijk de gemeente Bloemendaal. Voor de VVD staat voorop dat de vijf kernen beschikken over scholen van hoog niveau, voldoende en gevarieerd winkelaanbod en goede sportvoorzieningen en culturele activiteiten.

Gezien de urgentie van de financiën op de middellange termijn, roept de VVD op om met elkaar in de nieuwe raad een kerntakendiscussie te voeren met de bouwstenen voor een menukaart, die er al liggen. Ondanks de donkere wolken, hebben wij vertrouwen in de toekomst van Bloemendaal. Een Bloemendaal van ons allemaal. Samen.