Blekersveld is en blijft geen oplossing, wat dan wel?

De nog altijd aanwezige wens van een deel van het gemeentebestuur (tijdelijke) woningbouw op Blekersveld mogelijk te maken blijft de gemoederen bezighouden. De VVD-fractie heeft hierover altijd een duidelijk standpunt ingenomen: Blekersveld is en blijft niet de oplossing voor huisvestingsproblemen in Bloemendaal.

Deze kwestie heeft tot op heden alleen maar tot scherpere tegenstellingen geleid, zowel in de gemeenteraad als daarbuiten. Onze inwoners rondom de beoogde bouwlocatie voelen zich steeds meer in de kou en buitenspel gezet waardoor ze tot op het bot gemotiveerd zijn de plannen op Blekersveld aan te vechten. De VVD Bloemendaal steunt ze daarin.

Liberalen zijn niet in het leven gekomen voortdurend te benadrukken wat er allemaal niet kan, slecht is of fout zal gaan. Om die reden heeft de VVD-fractie vanaf het eerste moment steeds benadrukt dat er reële oplossingen met draagvlak van onze inwoners mogelijk zijn door slimmer om te gaan met de bestaande sociale woningvoorraad.

Wij hebben het college van burgemeester en wethouders telkenmale opgeroepen met de woningbouwverenigingen in gesprek te gaan, gezamenlijk kritisch naar hun woningbezit te kijken en te onderzoeken waar met sloop-nieuwbouw gewerkt kan worden aan een uitbreiding van het totaal aantal woningen met als belangrijke bijvangst een verduurzamingsslag van die woningvoorraad.

Dergelijke plannen zijn veel beter betaalbaar, de grond is immers (als veruit grootste kostenpost) reeds in bezit van de woningbouwverenging. De planvorming is veel eenvoudiger zonder grote aanpassingen aan een bestemmingsplan. Het draagvlak onder onze inwoners is veel groter, we offeren geen (openbaar) groen op en doen geen grote ingrepen in de kwaliteit van de leefomgeving.

Dat dit VVD-voorstel geen loos idee is bewijst de planontwikkeling van het project “De Witte Hond” in Vogelenzang. Brederode Wonen heeft daar 9 sterk verouderde woningen herontwikkeld naar een modern en duurzaam complex van maar liefst 21 appartementen. Deze woningen sluiten veel beter aan bij de huidige vraag naar woonruimte, levert volop doorstroommogelijkheden op, bleek betaalbaar en breidt de woningvoorraad op meerdere manieren duurzaam uit.

Beste collega raadsleden van de gemeente Bloemendaal, waar wachten we nog op? Laten we aan de slag gaan met echte oplossingen zonder tegenstellingen onder onze inwoners te organiseren!