RO en regionale samenwerking

Ruimtelijke ordening en regionale samenwerking kunnen niet los gezien worden van elkaar.

Hoe zit dat? De provincie heeft in haar omgevingsvisie uitgesproken dat regio’s dienen te gaan samenwerken. Deze sturingsfilosofie is eigenlijk leidend voor ons positiespel in Zuid-Kennemerland. 

Hoewel er al op deelthema’s zoals verkeer of woonruimteverdeling wordt samengewerkt is nu nieuw dat het zich verbreedt naar alle omgevingsvraagstukken: landschap, economie en werk, wonen, klimaat-energie, bereikbaarheid. Maatregelen uit ene domein grijpen immers soms direct voelbaar in op het ander domein. 

Nog onwennig kan het vertrouwen in samenwerken over de volle breedte tussen de raden groeien door het samenbindende thema landschap. Daarbinnen blijft voldoende ruimte voor (politiek) verschil hoe de andere opgaven zich tot het landschap (gaan) verhouden. 

In deze vernieuwingstrajecten waakt de fractie VVD-Bloemendaal voor rust op inhoud door “behoud het goede en prioriteer ook als zodanig”. Wij hebben al zoveel omgevingskwaliteit, dus geen olifanten in de porseleinkast. En wij ambiëren de groene oase van de randstad te willen blijven, van belang juist nu de verstedelijkingsdruk in de regio nog meer aanzwelt. Ons staand conserverend beleid sluit naadloos aan op deze ambitie. 

Belangrijke bijvangst is dat planologische rust ons ook tevens ankerpunten oplevert voor bestuurlijke rust. En daar is Bloemendaal bij gebaat!